Slovak Retail Summit 2018 - Ministerstvo hospodárstva SR